ΝΑΙ ΣΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ… ΓΙΑΝΝΕΝΑ Στον Κασσιδιάρη το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο στην Ελλάδα…Πρόκειται για το πάρκο ισχύος 90MW στο όρος Κασιδιάρης στην Ήπειρο, στο Νομό Ιωαννίνων…

Όλα τα χωριά που θα λάβουν το οικιακό ανταποδοτικό τέλος στο ρεύμα [πίνακας]…Με την συγκεκριμένη απόφαση, προβλέπεται η απόδοση του ποσού που έχει παρακρατηθεί από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας στους οικιακούς καταναλωτές των Δήμων, στους οποίους λειτουργούν οι σταθμοί Α.Π.Ε., μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας…Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας…Συντελεστής Επιδότησης Κατανάλωσης Ενέργειας ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑIAΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (σε KWh) Συντελεστής Επιδότησης Από έως 0 2000 100% 2001 3000 50% 3001 − 0% (α) Για κάθε δικαιούχο της πίστωσης, και με βάση τα στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας που αναγράφονται σε κάθε τετραμηνιαίο εκκαθαριστικό λογαριασμό, υπολογί− ζεται η Τετραμηνιαία Επιδοτούμενη Κατανάλωση Ενέρ− γειας κάθε Δικαιούχου της Πίστωσης, ως το άθροισμα των γινομένων της ποσότητας της καταναλισκόμενης ενέργειας, εντός κάθε ενός από τα διαστήματα κατα− νάλωσης του Πίνακα 1, επί τον αντίστοιχο συντελεστή επιδότησης…
ΝΑΙ ΣΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΟΜΟΡΟ ΔΗΜΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΒΕΙ ΣΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΕΙΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ( Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας =ΑΠΕ ) ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ ΓΙΑ ΤΩΝ «Επιμερισμό ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές, σε περιοχές όπου λειτουργούν ΑΠΕ» ΠΟΥ ΔΙΑΚΑΙΟΥΝΤΕ ΩΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΧΩΡΙΟΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ? (βλέπε= ΕΦΗΜΕΡΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3497
29 Δεκεμβρίου 2014 ) Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Κατηγορία: