Οικισμών

Καθορισμός ορίων και Πολεοδόμηση Οικισμών μέχρι 2000 Κατοίκους

Καθορισμός ορίων και Πολεοδόμηση Οικισμών μέχρι 2000 Κατοίκους Το παρόν κεφάλαιο αφορά στους οικισμούς της χώρας οι οποίοι κατά την εκάστοτε τελευταία απογραφή έχουν πληθυσμό μέχρι και 2000 κατοίκους. Οικισμός νοείται κάθε διακεκριμένο οικιστικό σύνολο, το οποίο αναφέρεται σε υπογραφή πριν από τη 14-3-83 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν-1337/83) ως οικισμός, ανεξάρτητα…των οικισμών αυτών είναι ο καθορισμός των ορίων του οικισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των Αρθ-81, 82 και Αρθ-83.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Subscribe to RSS - Οικισμών